Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Hoogstraten Design: Hoogstraten Design, verder te noemen Hoogstraten Design

Opdrachtgever: Degene die een dienst of product afneemt bij Hoogstraten Design, verder te noemen Opdrachtgever

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hoogstraten Design en een Opdrachtgever, waaraan Hoogstraten Design deze voorwaarden heeft kenbaar gemaakt en van toepassing heeft verklaard, tenzij dit expliciet anders is overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werkzaamheden waarbij derden worden betrokken bij de uitvoering van de taken voor de Opdrachtgever.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hoogstraten Design en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 5. Hoogstraten Design is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe opdrachten. Lopende opdrachten vallen onder het regime van de door Opdrachtgever aanvaarde voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het voorstel en/of de uitgebrachte offerte van Hoogstraten Design wordt beschouwd als een aanbod aan de potentiële Opdrachtgever. De offerte is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen in de offerte.
 2. Hoogstraten Design stelt een offerte samen op basis van een realistische inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Extra uren door eventueel meerwerk uit additionele wensen vooraf of tijdens de uitvoering van het project, worden voorafgaand aan de uitvoering vermeld aan de Opdrachtgever. Deze extra uren worden op basis van het vaste uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.
 3. Een opdracht komt tot stand nadat Hoogstraten Design de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal, digitaal heeft de voorkeur. De door Hoogstraten Design opgestelde offerte wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn bindend voor Hoogstraten Design, indien deze door de Hoogstraten Design schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) dagen schriftelijk protesteert.

Verkeerde interpretaties van Opdrachtgever omtrent de offerte aangeboden door Hoogstraten Design zorgen voor ontheffing van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot een schadevergoeding die daaruit voortkomt voor Hoogstraten Design. Ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Hoogstraten Design vrij om te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hoogstraten Design het recht om werkzaamheden te laten uitvoeren door een derde partij, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW.
 3. Als Opdrachtgever besluit om de opdracht te verlenen aan twee Hoogstraten Designs is, Hoogstraten Design op basis van 7:407 lid 2 BW op geen enkele wijze aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde partij.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hoogstraten Design heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Hoogstraten Design worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hoogstraten Design zijn verstrekt, heeft Hoogstraten Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Hoogstraten Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorden te zijn.

Artikel 5 Reis- en verblijfkosten

 1. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten. Deze kosten worden niet meegenomen in de offerte. Deze extra kosten worden apart verwerkt op de eindfactuur. Hoogstraten Design hanteert een vergoeding van € 0,19 per kilometer, gebaseerd op Google Maps (voertuig: auto) vanaf kantoor (Kievitsweer 40) tot bestemming.

Artikel 6 Audio ondersteuning

 1. In het geval dat muziek in een videoproductie wordt gebruikt, moeten de rechten worden afgedragen aan enige auteursrechtenorganisatie zoals Buma Stemra. Deze kosten worden doorberekent naar Opdrachtgever. Dit zijn additionele kosten. De hoogte van de kosten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en worden verwerkt op de eindfactuur.
 2. Als tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over auteursrechten, is Hoogstraten Design gerechtigd achteraf deze kosten in rekening te brengen, ook als de opdracht reeds is afgerond.
 1. In sommige gevallen wordt er royaltyvrije muziek in een productie gebruikt. In dit geval is er geen afdracht aan Buma Stemra en worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever dient dit tijdig aan te geven als dit gewenst is.
 1. In het geval gebruik gemaakt wordt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen, worden de kosten van een voice-over als additionele kosten verwerkt op de eindfactuur. Deze kosten worden niet opgenomen te worden in een offerte.
 2. Een eventuele tussentijdse beslissing om muziek met auteursrechten en/of voice-overs toe te voegen aan de opdracht, zullen altijd in rekening worden gebracht, ook als de opdracht reeds is afgerond.

Artikel 7 Prijzen
           
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een voorstel, op de offerte of de factuur zijn alle door
            Hoogstraten Design genoemde prijzen exclusief de van toepassing zijnde BTW.

Artikel 8 Oplevering & Correcties

 1. Al het besproken werk wordt opgeleverd binnen afgesproken termijn, mits er sprake is van overmacht en dit tijdig besproken is met Opdrachtgever.
 2. In elke eerste werkoplevering zitten standaard twee correctierondes. De omvang van één correctieronde is realistisch binnen de voormalige offerte. Mogelijkheden van een correctierondes staan uitgelegd op de website (bij services). Bij offerte accordering vertrouwd de opdrachtgever ook bekend te zijn met die informatie.
 3. Indien er meer correcties gevraagd worden aan Hoogstraten Design wordt er een vast uurtarief van 20,- per uur gevraagd. Deze kosten zullen bijgehouden worden in een correctierapport en in rekening gebracht worden na oplevering van het product. Bij offerte accordering vertrouwd de opdrachtgever ook bekend te zijn met die informatie.

Artikel 9 Offerte, facturatie en betaling

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Elke opdracht kent een unieke aanbieding of offerte. Deze geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een uitgebrachte offerte is 30 dagen geldig.
 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever de offerte, (eventuele) additionele kosten en BTW verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De offerte wordt gebaseerd op het dan geldende basisuurtarief van Hoogstraten Design. Zakelijk belang, specialistische handelingen, het spoedeisend karakter van de te verrichten werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor een aangepast uurtarief.
 3. Hoogstraten Design is steeds gerechtigd een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. De Opdrachtgever voldoet een factuur van Hoogstraten Design binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur hanteert Hoogstraten Design de dan geldende normen van de Wet Betalingstermijnen. De kosten verbonden aan de invordering en inschakeling van incassobureau komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Hoogstraten Design is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als Opdrachtgals de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. Opdrachtgals?
 2. Hoogstraten Design behoudt de wettelijke aanspraken en rechten uit de wet en de overeenkomst.
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden heeft Hoogstraten Design onverminderd het recht om de gehele schade in rechte te vorderen.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van de Hoogstraten Design, waardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Als Hoogstraten Design door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen of op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever Hoogstraten Design niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven formeel, economisch en juridisch in bezit van Hoogstraten Design. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht is Hoogstraten Design gerechtigd de (rechts)persoon die inbreuk maakt, aansprakelijk te stellen voor alle hieruit voortvloeiende schade.
 2. Hoogstraten Design behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 3. Een productie van Hoogstraten Design mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, doorverkocht of bewerkt zonder toestemming van de Hoogstraten Design. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Hoogstraten Design.
 4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt het eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Hoogstraten Design gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de Opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De Opdrachtgever dient de terzake door Hoogstraten Design gemaakte kosten te vergoeden.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Hoogstraten Design hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Hoogstraten Design is ten opzichte van de Opdrachtgever en derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit (de uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hoogstraten Design, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Hoogstraten Design is nooit aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
 2. Hoogstraten Design is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Hoogstraten Design, nooit ten opzichte van de Opdrachtgever en derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
 3. Hoogstraten Design is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van overschrijding van overeengekomen termijnen.
 4. De aansprakelijkheid van Hoogstraten Design tegenover zijn Opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht welke expliciet erkend is door Hoogstraten Design of een door hem daartoe gerechtigde, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
 5. Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van gebruiken dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk zes (6) maanden na afloop van de opdracht.

Artikel 14 Persoonsgegevens

 1. Hoogstraten Design behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
 2. Van Opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij zelf zorgdraagt voor het handhaven van de geldende privacy wet- en regelgeving in relatie tot Hoogstraten Design.

Artikel 15 Gebreken; klachtentermijn

Een klacht over de verrichte werkzaamheden dient door de Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, maar uiterlijk binnen (1) een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Hoogstraten Design.

Artikel 16 Afwikkeling van geschillen

 1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met Hoogstraten Design als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.
 3. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar Hoogstraten Design werkzaam is.
×

Welkom!

Gekke vragen bestaan niet. Stel je vraag via Whatsapp of stuur een mail naar bart@hoogstratendesign.nl

× How can I help you?